Na mocy przepisów art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), a także art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) i uchwały Nr XLI/225/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2013 r., Wójt Gminy Turek postanowił przystąpić do procesu konsultacji.

Wspomniane dokumenty prawne wymieniają różne podmioty, które powinny być uwzględnione w tej dyskusji, w tym organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje mają na celu omówienie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących dziedzin, które są bezpośrednio powiązane z działalnością statutową tych organizacji.

W ramach tych działań, Wójt Gminy Turek zarządza przeprowadzenie konsultacji nad projektem „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok”.