Podczas spotkania na początku bieżącego tygodnia, akcjonariusze ZE PAK S.A. zdecydowali o rozpoczęciu działań mających na celu postawienie bloku gazowo-parowego. Założono, że ten ambitny projekt zostanie zrealizowany na gruntach poprzedniego zakładu energetycznego w Turku.

Według informacji przedstawionych przez firmę, jej Walne Zgromadzenie udzieliło zgody na wszelkie niezbędne działania prawne, które mają zapoczątkować proces budowy. Obejmuje to przede wszystkim przeprowadzenie transakcji dotyczących nieruchomości i innych składników majątkowych niezbędnych do realizacji inwestycji przez spółkę zależną PAK CCGT sp. z o.o., mającą swoją siedzibę w Koninie. W szczególności chodziło o sprzedaż praw własności oraz praw użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni co najmniej 48,0007 ha, znajdującego się w gminie Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie. Cena za te prawa nie mogła być niższa niż 26.000.000 zł.

Zgodnie z planem, budowę nowego bloku gazowo-parowego klasy 600 MW na tym terenie będzie realizować konsorcjum tworzone przez niemiecką firmę Siemens Energy współpracującą ze swoim polskim oddziałem oraz greckim partnerem biznesowym. Choć decyzja dotycząca uruchomienia tego projektu powinna zapaść najpóźniej do 31 sierpnia bieżącego roku, wydaje się, że bardziej realnym terminem może być koniec 2023 roku.

Aktualnie trwają także rozmowy z różnymi bankami dotyczące możliwości finansowania tej ambitnej inwestycji. W małym stopniu dotyczy to także czynności prawnych związanych z przekazaniem PAK CCGT aktywów niezbędnych do realizacji projektu, takich jak system wspomagający chłodzenie elektrowni.